зо
№ 7 (163), июль, 2013 год
НАША ПОЧТА
http://vrgames.by
NR
9т:ш
здравствуйте! Событие месяца — это конечно ЕЗ. Десятки отличных игр нового
поколения, чут» ли не все просто обязаны стать хитами: от продолжений
старинных серий (Thief, Wolfenstein) до совсем новых пока имен (Titanfalj). Даже
интересно вот стало: а сколько людей у нас в Беларуси смогут поиграть в эти мега-
хиты? Допустим, половина игр выйдет через год или позже, но те игры, что
готовятся к релизу уже в конце 2013-го, очень рискуют стать “ безвестными
хитами” . Ведь не так много людей успеет купить новые консоли. А сколько из
сегодняшних консолыциков пользуются перепрошитыми приставками? Их ведь
если и взломаешь, то далеко не сразу. То же и с ПК — нужен срочный апгрейд. Он
хоть и дешевле обойдется, но все равно счет на сотни баксов. Да, конечно, на ПК
можно играть с низкими настройками графики, но что останется в таком случае от
революционности новых видеоигр? Про новые системы защиты тоже не
забываем, без них наверняка дело не обойдется.
Вот и получается, что в нашей пиратской стране популярность видеоигр зимой
упадет раза в два. Куда перетечет аудитория? Либо будет копить деньги, играя
в старые игры. Либо переключится на менее требовательные развлечения, вроде
ММО или инди. Со временем, конечно, ситуация нормализуется, и снова игры
AAA-класса станут такими же доступными, как F2P. Но на первое время срез
геймерской среды сильно изменится. Или уже изменился? Читаем письма.
//Druvaciam
Прьівітанне, BP!
У мінульїм лісце я nicaÿ, што у гульні
мала гамаюсь, што быццам няма часу. Дык
вось, сітуацьія раптоуна змянілася на адва-
ротную. Уся справа у тым, што я нарэшце
паставіу сабе Steam, і на акцыях, якія там
штодзенна праходзяць, накупіу сабе гуль-
няу, ну і падсеу) Прайшоу вось Saints Row:
The Third, гамаюсь у The Witcher, Trine,
Super Hexagon.
Вельмі нядрэнна для аднаго месяца:
вакацьіі, безумоуна, удаліся!
На апошнюю з ix . Super Hexagon,
вельмі б хацелася пабачыць агляд у ВР,
гзта гульня ад аутарау добра вядомай
w w w , у ей няма ніякага сюжзту, толькі
чысты хардкорної геймплзй. У візуаль-
ним плане паунейшы мінімалізм, кіруем
мы трохкутнікам, а трэбы ухіляцца ад ге-
аметрычных
ф ігур а у,
народжаных
ш асцівугольнікам , гучыць па-ідьіецку,
але словамі гзта не апісаць, трзба проста
бачыць, а лепей удзельнічаць. Музычнае
суправаджзнне проста ідзальна стасуецца
з тым, што адбываецца на экране, ма-
быць, найлепшы саундтрзк з чутым мною.
І каштавала гзта шчасце у сціме па акцьіі
усяго паубаксы, за такое не шкада і 10 ад-
даць.
Можа, нашы спецы па індзі заува-
жьші гэтую гульню, але таксама не змаглі
апісаць яе словамі.
Ды і увогуле, так шмат усяго цікавагі у
індзі індустрьіі апошнім часам вьіходзіць,
нажаль, тут ВР яуна адстае, нешта я ня 6а-
чыу на яе старонках аглядау на Fez,
Antichamber, Perspective, A Walk in the
Dark, Q.U.B.E. і г.д. (калі памяць пад-
водзіць, папрауце). Сумнеуна, што яны
заслугоуваюць меней увагі, чым халтурка
Star Trek, на якую была адведзена амаль
цэлая старонка. Навошта увогуле агля-
даць такое смецце, няужо няма інш их
гульняу для агляду, хоць, прызнаюся, аг-
ляды Славы Кунцзвіча на усякага роду
трэш я чытау з задавальненнем)))
Star Trek — занадта знакамітая назва,
каб не звяртать на яе увагу. Мы павінньї
напісаць, што пад іучнай назван выйшау
трэш, што купляць гэтую гульню не трэ-
ба. Пра індзі мы пішам кожны нумар, але
пра ÿce ін дзі-праэкты не напішаш —
вельмі іх шмат.
Наконт малы на цэнтральным разваро-
це: ідзя можа і ня дранная, але реалізацьія
неяк ня вельмі, для цзлага развароту зама-
ла інфьі, можна было б усе змясціць і на
адну старойку, а гарады для лепшага раз-
розненна пазначаць рознакаляровьімі геа-
метрьічньїмі фігурамі.
Дзякуй за пажаданні. Калі мы будзем
атрьімліваць дастаткова водгукау кожны
месяц, я упэунсны , што мы зможам
зрабіць інфаграфіку такой, каб яна зда-
вальняла ÿcix.
Так, нешта шмат вельмі крьітьікі втри-
малася, але ж вы самі прасілі лісаць і кры-
ты каваць.
Так. Крытыка нам зауседы патрэбна.
Але можна і пахваліць, бо есць за што.
Хоць бы за нумар пра зомбі, адразу захаце-
лася перапрайсці Stubbs the Zombie, кле-
вая была ігрушка. Нататка пра алкаголь-
ныя квэсты у залік, добра было б яшчэ
штоніць забаунае пабачыць у такім фарма-
це. Подт'сы да карцінак — гзта вельмі до-
бра, прауда, пакуль не ва усіх аглядах. Ма-
люнак на першай старонцы замест скрына
— таксама у плюс.
Дзякую за агляд Don't Starve, я сам
яшчэ пакуль не гуляуся, але падорыу у
сціме дзяучыне, дык яна ужо набіла 40
гадзінау.
Галоунае, каб не 40 кіло — кажуць,
што гульня абуджае апетыт.
Развітальньїя
пажаданні:
пішьіце
больш аглядау на арыпнальныя праекты.
Развівайце відзатзматьїку на сайце. Чакаю
Да сустрэчы!
Відза развіваецца лавінападобна. Ма-
быць, мы скора будзем тэлеканалам — у
нашы дні магчыма усе.
P.S. Навіньї у газэце можна скараціць,
для гэтага есць сайт, паглядзеу вось відза-
дайджэст пілотньї, а у газзту толькі самае
важнае можна пісгць.
Газэта павінна быць самастойным
вьщаннем, а пра дайджэсты нават мала
яшчэ кто ведае.
Да сустрэчы!
Доброго дня!
Здравствуйте!
Извините, что письмо структурирую, но
просто так удобнее писать.
1. Про газету/сайт.
Сайт растет — это видно) Появились
более оперативные материалы, что не мо-
ж ет не радовать. Конечно, в силу того, что
новостей очень много, на сайте появляется
не все, однако ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Знайте, ваши труды точно не пропадают
зря) Отдельное спасибо за активность в со-
циальных сетях (+100 в карму = ))
Алексу С — это его рук дело.
Честно — за последний год газета под-
росла, стала лучше и гораздо интереснее,
проглатывается по-прежнему на одном
дыхании. Правда, очень мне нравилась ру-
брика
"В десятку!",
ж ду ее в каждом номе-
ре. Не знаю, как кому, но
Новости
мне
очень нравятся — новый формат им точно
к лицу. Плюс, в июньском номере появи-
лась небольшая аналитика — это замеча-
тельно! Спасибо отдельное за обзор
мо-
бильных игр
— множество из них переко-
чевало на смартфоны и планшеты друзей и
мои) Врезка про
"270 мировых издателей
и разработчиков"
— (простите за такое
выражение) просто КОСМОС!! Лично я та-
кого еще ни в одном печатном издании не
видел. Спасибо за эстетическое и инфор-
мационное наслаждение.
Ретроспектива
радует просто из номера в номер, а матери-
ал про
кино по играм
так вообще зачитал
до ды р )) Рубрика
Блиц
мне, как человеку,
редко посещающему форум, показалось
интересной, только бы живо все отписыва-
лись (я, кстати, в июньском блице тоже от-
метился)
Похмельные радости
улыбнула
— от нее повеяло чем-то душевным, такое
ощущение, что не только игры повлияли
на написание материала)
ИТОГ: Июньский номер на ура!
Если бы после каждого номера мы
получали хотя бы 5-10 кратких отзывов,
что понравилось, а что нет, нам намного
легче было бы работать над газетой. К со-
жалению, поток мнений можно вызвать
только совсем радикальным изменени-
ем, да и то он быстро иссякает. Не ждите
анкет, пишите нам каждый месяц!
2. О наболевшем.
а) Спасибо firrelly — я понял, что я не
одинок в своем стремлении покупать ли -
цензионные игры. Плюс, я так думаю, что
необязательно скупать все игры подряд.
Покупать же можно только то, что тебе
нравится. Плюс, если нет возможности по-
купать в Steam, у нас есть замечательный
интернет-магазин (название из двух букв),
который продает эти же лицензии по уме-
ренным ценам (180-260 000). А деньги с
таких покупок уже идут в бюджет нашей
страны.
Минимум
половина
геймеров
старшие школьники и младшие студен-
ты. Они не работают нигде, лишних де-
нег у них не бывает. Зачем им выклады-
вать 200 тыс. за то, что можно получить
бесплатно? Этот и только этот вопрос
главный. Понимаете, весь современный
западный мир строился на основном за-
коне: “Делай так, как выгодно тебе”. Вот
геймеры и поступают так, как выгодно
им.
Но общественный уклад от этого не
только не укрепляется, а рушится. Пото-
му что компьютерная игра — продукт по-
стиндустриальной эпохи, здесь класси-
ческие законы уже не действуют. Убеж-
дать геймера покупать игры — все равно
как на рубеже средневековья и нового
времени убеждать светского человека хо-
дить в церковь. Поверьте, лет пятьсот на-
зад еженедельные воскресные службы
были ничуть не менее важны для обще-
ственного уклада, чем сегодня — зеленые
бумажки.
Не нужно думать, будто ситуация без-
выходная. Начинается очень интересная
игра. У пользователей можно брать день-
ги, если не отдавать им копию программы
вообще. Для этого нужно вводить облач-
ные сервисы, а значит двигать технологии
дальше. Тогда появятся новые хакеры,
умеющие взламывать облачные сервисы.
И так далее. Это один из сценариев. Вто-
рой — мы обращаемся к морали, призна-
ем пагубность пиратства, но тогда следу-
ющий шаг — введение стандартов качест-
ва для компьютерных игр. Причем если
пирата метут посадить за украденную иг-
ру, то разработчиков должны сажать за
невыполненные обещания, за баги, за за-
держку разработки. Только так.
Это два возможных сценария, а есть
еще и третий, и четвертый.
..
б) Кто бы и что не говорил, игровая ин-
дустрия сейчас и правда напоминает не-
много киношную — есть куча крупных иг-
роков, которым лениво и страшно экспере-
ментировать, поэтому нас "кормят" высоко
бюджетными блокбастерами и всевозмож-
ными перезапусками и продолжениями
продолжений. Конечно, все дело в прибы-
лях, но заранее не стоит приписывать кри-
зис жанра и индустрии. Каждый год мини-
мум 1 проект достоен тотального внимания
и восторгания. Поэтому хватит, простите,
"гнать" на индустрию, потому как пробле-
ма в нас самих. Мы растем, растут с нами
наши потребности, в том числе и по поводу
более глубокой философии, морали и
смысла в играх. В прошлом гиду я так со-
крушался, что никто не отметил просто ши-
карнейшую игру The Walking Dead. Однако
обижаться не стоит, потому что большин-
ство игроков не ищет философии и морали
в играх — для них это просто развлечение.
Совершенно согласен, что каждый
год выходят замечательные проекты. И
даже намного чаще, чем один в год. Но
какая тут связь с философией, моралью и
смыслами? То есть я не говорю, что свя-
зи нет, я спрашиваю. Сколько баллов я
моту снять игре за неглубокую мораль? А
за отсутствие морали? А за антимораль,
если вижу, что разработчики осознанно
уничтожают смыслы? Ведь если игрок не
ищет философию в играх, это еще не
значит, что философия не ищет игрока.
Дальше представим себе глубину, ко-
торая реально востребована хотя бы 20-
30% взрослой аудитории. Скажем, кто-то
читает Дж. Мартина и Д. Глуховского,
кто-то другой — В. Леви, а третий — С.
Кургиняна. Все эти авторы пишут для
широкой аудитории и востребованы ши-
рокой аудиторией. Что в играх? Здесь
есть свой Мартин и есть свой Глухов-
ский. Причем последний вполне претен-
дует на уровень “поглубже” или даже
“вообще глубоко”. Хотя какое там “глу-
боко” всем понятно. Но другого, настоя-
щего “глубоко” нет. Почему нет? Спроса
нет? А вы почитайте “Нашу почту” за по-
следние лет пять — и станет ясно, что
спрос есть. Причем очень даже. Значит,
мы виноваты не в том, что слишком ум-
ные, а в том, что не самостоятельные.
Взрослый ведь не тот, кто отворачивает-
ся от ложки с манной кашей, а тот, кого
не надо кормить с ложки.
Большое спасибо, что отвечаете на
письма и печатаете некоторые из них в га-
зете! Дальнейшего процветания и новых
идей. До связи)
До встречи! Письма стараюсь печа-
тать все.
могогжоо
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Вот только прочел июньский номер, и
захотелось немного высказаться. Очень
порадовало изменение внешнего вида га-
зеты, теперь у меня перед глазами, на сте-
не, висят изображения героев из любимых
игр: Метро и
Надеюсь, что коллек-
ция и дальше будет пополняться.
Безусловно! Лично мне новая облож-
ка кажется еще лучше предыдущих.
Хоть тема уже давненько не обсужда-
лась, но все же выскажу свое мнение по
поводу названия: мне нравится, и не стоит
его менять. Оформление новостей тоже
стало получше, читается легче. Еще про
"Радость чтения", возможно, я просто вы-
рос из этого периода, когда нравились по-
добные книги, но почему то все чаще про-
листываю данную рубрику, бегло просмот-
рев картинки. Хотя практически полное со-
брание книг серии Б.Т.А.1.
.К.Е.В. все еще
занимает почетное место в книжном шка-
ф у, а не пылиться на чердаке.
Вчера был “Сталкер”, сегодня “Мет-
ро”. Вряд ли книги стали хуже, вряд ли
их популярность меньше. Это наше на-
правление: мы пишем о книгах, которые
связаны с игровыми вселенными. Кто-то
же должен о них писать.
И, конечно, про пиратство в игровой
индустрии. Сам я играю в пиратские вер-
сии. Беру их на жданах, либо скачиваю из
интернета. Лицензионные диски покупал
несколько раз, и только те игры, которые
даже с плохим качеством исполнения ос-
тавляли положительные эмоции (это я про
Б.Т.А.1.
.К.Е.8.). Просто жалко денег на иг-
ры, сделанные на коленях между вторым
завтраком и четвертым перекуром, тем бо-
лее, что большинство из них однотипные и
ничем особо не выделяются из серой мас-
сы ширпотреба. Демки тоже не всегда пол-
ностью передают атмосферу будущей иг-
ры. Часто бывает отличная демо-версия, а
на выходе никакая игра.
предыдущая страница 29 Виртуальные Радости 2013 07 читать онлайн следующая страница 31 Виртуальные Радости 2013 07 читать онлайн Домой Выключить/включить текст