http://vrgam es.by/
НАША ПОЧТА
№ 6 (162), июнь, 2013 год
З
дравствуйте, читатели! Настроение месяца самое отличии.
... Нч,вой гон ««.
.означ-
но удался. Еще только закончилась весна, а уже полдесятка прекрасных игр. Впереди
Mortal Kombat на ПК. а еще GTA, 1-2 громких анонса от Blizzard и премьеры на консо-
лях следующего поколения. Казалось бы, чем этот год особенный по сравнению с про-
шлым или позапрошлым? Спрашивая себя, прихожу к выводу, что уже наперед знаешь, где и
как тебя могут обмануть, какие разработчики справятся с проектом, а какие "не потянут".
Но вот беда: с каждым годом все сложнее посоветовать другому такую игру, которая ему
..онравится. Чем больше смелых идей накапливает история игр, тем труднее угодить не толь-
ко широкой аудитории, а даже одному конкретному человеку. Наверное, очень легко при се-
годняшних технологиях и бюджетах сделать стопроцентно качественное продолжение абсо-
лютно к любой игре. Только вот с выбором этой "любой игры" вечно проблема — не нащупать
ее никак, неттаких средств. Получается, что студии, как врачи из анекдота, раньше думали, что
лечат болезнь, которая есть у клиента, а теперь думают, что у клиента есть та болезнь, которую
они лечат.
В воздухе предчувствие хаоса. Если рынок будет становиться все более зыбким, не разва-
лится ли сегодняшняя стройная индустрия на тысячи микростудий, десятки платформ? Или
найдется способ более гибко проектировать игры, чтобы можно было легким движением ру-
ки подстроить проект под нужны любого человека, перенести на любую платформу?
Дзеиь добры!
Вітаю вас!
Вырашыу я перапрайсці на днях They
Bleed Pixels, пагамау гадзінак 5-6, забалелі
дзіка пальцы і падумау, а ці не ярыдбаць са-
бе геймпад які. Пайшоу лраглядаць пад-
шыуку ВР за апошнія пару гадоу, і зауяажьгу,
што агляд на геймпад SVEN X-Pad пры-
сутнічае 2 разы: у апошнім нумары і у нума-
ры за травень мінулага году, — тэта фіча та-
кая? Маглі б хоць бы на бяздротавую версію
Aero дадзенага геймпада напісаць агляд, яго
я, дарэчы, і замовіу.
Тэта не фіча, а няуважлівасць Івана Ка-
валева.
Калі ужо дайшлі рукі напісаць ліст, то
скажу пару словау і па іншьіх тэмах. Вы
прасілі чытачоу па магчьімасці афармляць
падпіску, бо тэта вам выгадна. Але ня усім гэ-
га зручна (мне, напрыклад), бо часта пераяз-
джаю з адной здымнай кватэры на іншую,
такім чынам ня коціць нават варыянт з
падпіскай у белсаюздруку. Тым не меней, я
зусім ня супраць матэрыяльна падтрымаць
рэдакцыю, было б добра, каб тэта можна бы-
ло зрабіць якім-небудзь пераводам (ізімані
там, ды іншае), і чым болей спосабау, тым
лепей, каб нават такія "ляніуцьі" як я маглі
выбраць зручны спосаб.
Такая магчымасць з’явіцца. Спачатку
гэта будуць Webmoney, поты м паспрабуем
дадаць падтрымку С М С . Гэта будзе не про-
ста ф онд падтрьім кі, а непгга накш талт
Kickstarter: калі збіраецца нейкая сума гро-
ш ай, на сайт адразу дадаецца новая ф унк-
цы я ц і цікавьі кантэнт.
Н аконт падпіскі, мабыць, я не маю ра-
цы ю , але ня можа быць та кота, каб 80% чы -
тачоу не маглі аформщ ь падпіску. Гэта і вы-
мусіла мяне некалькі разоу у Н П падымаць
тэм у падпіскі. Але разумела, калі вы і яш чэ
хтосьці з чытачоу не можаце падпісацца па
асабістьтх абставінах.
Усякія відзаматзрьіяльї ухваляю, дауно
пара было.
Пра агляды кніжак: збольшага усякі
трзшняк апошнім часам аглядаеце, раз-
умею, што навелізацьіі гульняу, ці проста
звязаныя з гульнямі творы вельмі часта
поуны трзш, але можна было б больш пісаць
пра навуковую фантастыку ці яшчэ што
якаснае, ну альбо што там чытаюць вашыя
аутары. Хоць, трзшачок таксама часам мож-
на пачытаць)
А хто іх ведае, ш то наш ы аутары чыта-
юць. М ож а, гэта цікава 0,001% аудьіторьгі.
Трэш ак, фантастыка, ф знтззі — гэта літа-
ратура, якая непасрэдна адносіцца да гуль-
няу. К алі з’явяцца гульні па Томасу М анну,
з’явяцца у “ В Р ” агляды яго кніг.
Можна яшчэ пра усякає пазітьіунае у га-
зеце напісаць, яго шмат, але ляніва. Газзту
чытаю з 2004-ага, калісь чытау расейскую
Іграманію, але закінуу, нейкая нецікавая яна
стала, яшчэ усякія ігравьія парталы таксама
зауседы закідваю, а вас не, мабыць нешта
чапляе, хоць і гамаю апошнія гады досыць
мала, бо шмат цікавьіх кніжак трэба прачы-
таць.
..
Гамайце у павольныя гульні. Н апры к-
лад, мож на чытать кнігу і гулять у глабаль-
ную стратзгію . М н е вельмі падабаецца.
Стопудоу, хацеу яшчэ пра нешта напісаць,
але зараз не узгадаю, так што бывайце.
Напіш ьіце наступны м лістом. Да суст-
рэчы!
firrelly
И M w n n jix K i, уважаемая редакция и
читатели ВР!
Приветствую в “ Н аш ей почте” !
Тема, о которой я хотел бы сегодня пого-
ворить — использование лицензионных игр
и софта.
Не знаю, является ли относительно низ-
кий уровень доходов, менталитет или просто
тяга к "халяве", решающим фактором для
людей, покупающих пиратский контент, но
это явление настолько распространено в на-
ших странах (хотя это не ограничивается
лишь выходцами из СНГ), что оно стало непи-
санной нормой. Когда люди слышат, что у ме-
ня установлена официальная ОС (купленная
к слову "аж за 15 у.е."), они недоуменно по-
жимают плечами, а услышав, что я еще и иг-
ры в Steam покупаю, так вообще начинают
крутить пальцем у виска. Но почему так?
Ведь, скачивая любой платный контент на то-
рентах и пиратских сайтах, человек соверша-
ет преступное действие. Он в прямом смысле
ворует. Тогда чем скачивание "взломанных"
игр отличается воровством коробочной вер-
сии в магазине? А ничем. Народ чувствует се-
бя безнаказанным, и даже не думает о том,
что делает. Конечно же, дядя милиционер не
схватит тебя за руку, когда ты качаешь пи-
ратский контент, но давайте посмотрим на
это с другой стороны. Допустим, ты ждешь
выхода игры, следишь за развитием разра-
ботки, считаешь дни до выхода. И вот, долго-
жданный день X настал, "народные умель-
цы" уже взломали защиту, и скачка пошла. И
что мы имеем? Люди работали, делали игру
ТВОЕЙ мечты, а ты взял и украл плоды их тво-
рения. Получается, разработчики существу-
ют только на средства Запада (я, конечно, ут-
рирую, но все же)?
Многие мне скажут, что отдавать деньги,
не зная, что ты получишь в результате глупо.
Как по мне, — то говорить так глупо. Есть де-
мо, триалы, ознакомительные версии и т.д.
Да и в том же супермаркете тебе никто моло-
ка из пакета не нальет перед покупкой, чтобы
ты смог оценить его качество. Найдутся люди,
и среди моих знакомых такое бесчисленное
множество, которые утверждают, мол "Я ска-
чаю, посмотрю/поиграю, а если понравиться,
— куплю лицензию". И что? Кто-то хоть раз
так делал? Вряд ли. А ведь покупая игру, мы
тем самым благодарим разработчиков и даем
возможность не проекту, получить в скором
времени продолжение, и пр.
Я и сам долгое время пользовался пи-
ратскими программами, качал взломанные
игры, но с недавних пор решил отказаться
от этого. Конечно, я, как и многие другие ре-
бята, не в состоянии выкладывать 40-60
у.е. за каждую игру, в которую хочется поиг-
рать. Тем не менее, на таких сервисах как
Steam, Origin и т.д. постоянно проходят все-
возможные распродажи и скидки. Так, за
какие-нибудь 3-5 долларов можно купить,
вышедшие еще только год, или даже, пол-
года назад хиты. Имеются интересные пред-
ложения и касательно софта. И знаете что?
Это круто! Круто иметь возможность играть
в мультиплеере, пользоваться всевозмож-
ными бонусами. Да что там, достижения в
Steam приносят фан и удовольствие, когда
ты собрал их все. И я не жалею ни об одной
покупке.
Мне кажется, поощрять пиратство, — это
прошлый век. Сейчас прогрессивное новое
время, так что давайте мы с вами будем в нем
полноценными гражданами, а изжившие се-
бя анахронизмы, оставим в прошлом.
На сим позвольте откланяться, а тех, кто
подумал, что это письмо написанное агитато-
ром какой либо девелоперской компании,
желающего спасти свой проект от провала в
продажах, спешу уверить, что это не так =)
М н е кажется, что сервисами Steam и
O rigin просто мало кто пользуется. А с точ-
ки зрения потребителя, если я не знаю про
товар или магазин, то виноват не я, а владе-
лец магазина. Относительно игр м ы все
именно потребители, причем индустрия
немало сделала, чтобы ограничить наше
взаимодействие с компью терны ми играми
именно потреблением. И не думайте, что
Valve или M icrosoft сколько-нибудь по это-
м у поводу страдают. Когда им будет интере-
сен ры нок Беларуси, тут появятся билбор-
ды и баннеры с рекламой их цифровых ма-
газинов. Все быстро установят себе Steam и
O rigin, будут играть в демки по выходным и
покупать игры на распродажах.
Конечно, к этому времени надо еще ра-
зобраться с электронной валютой. Кош елек
W ebm oney, допустим, мож но пополнить
через Технобанк, но это уже немалая голо-
вная боль. A PayPal вообще никак не ку-
пиш ь в Беларуси. Тогда вдруг оказывается,
что электронные деньги белорусы начина-
ю т зарабатывать прямо в интернете. И чем
чаще они пользуются магазинами, тем бо-
лее ликвидны Э Д , тем больше работающ их
через интернет и получающих зарплату в
электронны х деньгах. Налоговая служба
наш его государства эти доходы не отслежи-
вает. Н алоги, соответственно, н и кто не
платит. И страдает тогда уже не американ-
ский издатель, а наше собственное государ-
ство. Так ли уж хорош о в этом случае попу-
ляризировать цифровые магазины?
Теперь насчет мультиплеера. Вещ ь дей-
ствительно интересная, но для игр годич-
ной давности достаточно трудно найти
партнера. Если только это не киберспорт,
что есть отдельная песня (и отдельный цен-
ник). Бывает так, что сетевой режим про-
ш логодней игры еще популярен, но все и г-
раю т на новой карте, которая стоит допол-
нительные 3-5 у.е. А на старых никто уже не
играет. Будете доплачивать?
Я нисколько не симпатизирую лени-
вы м юзерам, которые все качаю т с торрен-
тов только потому, что разбираться с дру-
ги м и сервисами им в лом. Н о издатели игр
тоже не герои моего романа. Если бы им
было интересно сделать игру моей мечты,
они бы совещ ались со м ной в процессе раз-
работки. Я бы м ог увидеть настоящ ий ди -
зайн-документ, где подробно описано, что
именно создается под руководством изда-
теля. П отом предложить какие-то измене-
ния, провести голосование, собрать сред-
ства и инвестировать их. Где инвестиции,
там и дивиденды , затем какой-нибудь
“ Ф онд защ иты интересов геймеров” и так
далее.
Н о издатели всего этого реально не хо-
тят. Гораздо чаще я видел, как они глуми-
лись над моей лю бимой игровой серией и
ее авторами. П росто потому, что у них 100%
прав на эту вселенную, а ты иди лесом со
своими сантиментами. Ещ е чаще я наблю -
даю, как дурачат голову геймерам постано-
вочны ми роликами и агрессивной рекла-
мой, чтобы поднять ажиотаж и хорош о за-
работать в первую неделю продаж. Пока все
это каждодневные явления, век пиратства
будет длиться.
DenisPff
"Чем сильнее мы влипаем в зыбучий пе-
сок 21-го века, тем больше скорость обнов-
ления технологий, напоминает длинный се-
риал Горец, в котором "должен был остаться
только один". Двадцать лет назад для того,
чтобы проиграть музыку, записывать голос,
смотреть кино и торчать в сети, вам нужен
был целый гардероб устройств, большую
часть которых нельзя было оторвать от ро-
зетки. Сегодня все это может делать один те-
лефон.
С пугающей регулярностью суровый ры-
нок рубит устаревшим железкам головы.
Список дохлых изобретений пополняется
почти каждый год. Мы пережили видеома-
гнитофоны и виниловые проигрыватели,
HD-DVD и кассетные плеера, КПК, диктофо-
ны, бумбоксы.
Прямо сейчас Sony, Microsoft и Nintendo
готовят консоли нового поколения. Это муль-
тимиллионные проекты, к ним будет привя-
зан бизнес сотен тысяч людей. Но совсем
скоро, в течении нескольких лет, эти устрой-
ства тоже могут уйти путем предков. Для это-
го есть пачка причин.
1. Steam, iOS и Android
Самый главный враг новых консолей лег-
ко влазит в карман. За последние пять лет у
больших платформ выросли сильные конку-
ренты — iOS и Android — которые подмина-
ют рынок с помощью армии маленьких раз-
работчиков и агрессивной политики цен.
Разница поражает воображение. Обычная
игра для консоли стоит 60 долларов, для
планшета — в районе 5. На распродаже, ко-
торые устраивают регулярно, вы можете ку-
пить планшетную игру за один бакс. При этом
у многих проектов есть бесплатные версии,
которые отличаются от платных крохотными
рекламными баннерами.
Кто-то тут может заметить, конечно, что
планшетно-мобильные игры — говно. Но
они быстро становятся лучше.
Один из последних опросов, который аме-
риканские аналитики прогнали по средним
школам, говорят, что подростки постепенно
переключаются с больших игр на карманные.
С другой стороны, на рынок консолей по-
степенно наступает Steam. Этой зимой Valve
хвасталась тем, что их бизнес вырос в два ра-
за (это происходит седьмой год подряд) и это
тоже победа цен и маленьких игр. Steam из-
вестен своей поддержкой независимых раз-
работчиков и безумными распродажами.
2. Неповоротливость
На фоне этого, "традиционная" индуст-
рия в США — ну все знают, с магазинами-ко-
робками-дисками — падает четвертый год и
успела рухнуть на четверть, с 22 миллиардов
(в 2008-м) до 17 (в 2011-м). Все выглядит
так, будто баланс потихоньку смещается в
сторону крохотных команд и дешевых игр.
За эти же несколько лет Sony, Microsoft,
Nintendo так и не смогли построить магазин,
который можно было бы сравнить со Steam
или Арр Store и успешно разогнали большую
часть небольших разработчиков, которые хо-
тели издаваться на их платформах.
В 2011-м Тим Шафер ругался:
"Для в с е го приходится мучаться и танце-
вать качучу, даж е д л я таких важ ных вещ ей ,
как доставка патчей и поддерж ка и гры . Мы
хотим делать всяки е штуки, но на больш их
системах н е можем. Нет, сер ьезн о
один
патч на XBLA и P5N обойдется нам в 4 0 тысяч
до л л а р о в. Мы н е можем се б е это позволить!
Но у н ас уж е открытые системы, в р о д е
Steam , там это можно сделать практичекн в
одиночку. Именно туда идут л ю ди ."
3. Универсальные системы
Тем не менее, при том, что рынок падает,
продажи Х360 и PS3 очень неторопливо, но
все же растут. По каким-то причинам люди
покупают меньше игр и больше консолей.
Парадокс легко объяснить тем, что за по-
следние несколько лет Sony и Microsoft пре-
вратили свои консоли в "коробки развлече-
ний", главное медиа-устройство в квартире.
Сюда можно подключить библиотеку филь-
мов Netflix, спортивный ESPN, музыкальные
сервисы и так далее.
Но уже сейчас это преимущество исчеза-
ет. На этом рынке консоли сражаются с "ум-
ными телевизорами", системами Smart TV, ко-
торые,
среди
прочего,
предлагают
LG,
Samsung, Google и Apple. Текущее поколение
консолей может конкурировать с ними ценой.
Х360 стоит 200 долларов, Apple TV — 160.
Но новые консоли будут стоить дороже и
могут упусить рынок. Не поможет и то, что
Apple недавно добавила игры в Apple TV.
4. Бюджеты
Получается новые консоли мало кому
нужны. У случайных игроков, каэуалов, есть
планшеты и телефоны, core-аудиторию поти-
хоньку отъедает Steam, маленькие разработ-
чики уже нашли себя на iOS, Steam и Android.
Самое интересное, большие студии тоже
не грызут ногти в ожидании смены плат-
форм. По оценкам с приходом Next Gen бюд-
жеты подпрыгнут в два раза. То есть с 15-20
миллионов до 30-40.
Сейчас, чтобы окупить обычный проект,
нужно продать ~500 тысяч копий. Попробуй-
те представить, что получится в ситуации, ко-
гда студиям нужно будет продать как мини-
мум миллион? Все команды без сильных
брендов сами покинут рынок. Мы проходили
похожий процесс семь лет назад. Тогда пере-
езд на Х360 с PS3 почти убил японскую инду-
стрию и оставил без дела российскую. С но-
вым поколением это грозит всем остальным.
Бизнес-модель старых консолей при смер-
ти, самое время ее поменять. Делать и поку-
пать игры на других платформах проще, удоб-
нее, дешевле. Большие компании или самос-
тоятельно прибьют консоли старого образца и
предложат вместо них что-то новое. Или до-
ждутся момента, когда их техночуда — ХЬох
720. Wii U, Playstation 4 — схлопнутся на затя-
нувшемся старте, как Dreamcast или Sega CD".
Всем спасибо.
.все способны.
Спасибо за письмо. П исьм о не столько
требует ответа, сколько наводит на раз-
мыш ления. М н е бы хотелось, чтобы кто-
нибудь из читателей прислал свои идеи на
этот счет в “ Наш у почту” . В конце концов,
все, кто следит за собы тиями в мире ком -
пью терных игр, понимаю т, насколько важ-
ное событие — выход новых консолей. Ч то
вы думаете на этот счет? П иш ите на мой
ящ ик
la n u [email protected] a n u r iel.c o m l
или заходите на
наш форум
( h ttD ://v r g a m e s .b v /fo r u m l.
Д о
встречи в “ Н аш ей почте” !
Дыдышко Артем aka Anuriel
Письма публикуются с сохранением авторской
орфографии и пунктуации.
предыдущая страница 30 Виртуальные Радости 2013 06 читать онлайн следующая страница 32 Виртуальные Радости 2013 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст